ដំណើរចុះកម្មសិក្សា និងទស្សនកិច្ចសិក្សា

ពានរង្វាន់ និងអាហាររូបករណ៍ ម៉េងលី ជេ. គួច

ដំណើរចុះកម្មសិក្សា និងទស្សនកិច្ចសិក្សា៖ ដំណើរចុះកម្មសិក្សា និងទស្សនកិច្ចសិក្សានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនបន្ថែមលើមេរៀនក្នុងថ្នាក់ជាពិសេសដើម្បី ឱ្យសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាស្វែងយល់ពីតាំងប្រវត្តិសាស្រ្ត វប្បធម៌ ទេសចរណ៍ និងទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែងនៅក្នុងសង្គមរស់នៅបច្ចុប្បន្នផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លឹមសារមេរៀនកំពុងសិក្សា។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប បានរៀបចំកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សា និងទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ ថ្នាក់ទី១២ ទៅកាន់ទីតាំង និងកន្លែងផ្សេងៗពីគ្នាទៅតាមកម្រិតថ្នាក់ និងការយល់ដឹងរបស់សិស្ស។

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ