ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

27
Mar
2024
calendar_today Mar 27, 2024
កម្មវិសិក្ខាសាលាស្តីអំពីច្បាប់វិន័យ សីលធម៌ ការអប់រំការរស់នៅទូទៅ
27
Mar
2024
calendar_today Mar 27, 2024
ដំណើរចុះកម្មសិក្សាទៅបរទេសលើកទី៩
23
Mar
2024
calendar_today Mar 23, 2024
ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៥
22
Mar
2024
calendar_today Mar 22, 2024
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពសាធារណៈ ថ្នាក់ទី១០ ដល់ថ្នាក់ទី១២
21
Mar
2024
calendar_today Mar 21, 2024
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ 
19
Mar
2024
calendar_today Mar 19, 2024
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៤
18
Mar
2024
calendar_today Mar 18, 2024
សិក្ខាសាលាអំពីការសិក្សា សិលធម៌ ច្បាប់វិន័យ ការជួយខ្លួនឯង ការគិតវិជ្ជមាន ការអប់រំ ការរស់នៅ ការចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា
16
Mar
2024
calendar_today Mar 16, 2024
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១២
14
Mar
2024
calendar_today Mar 14, 2024
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
14
Mar
2024
calendar_today Mar 14, 2024
ប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៦
11
Mar
2024
calendar_today Mar 11, 2024
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ក្រោមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦
11
Mar
2024
calendar_today Mar 11, 2024
ប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
11
Mar
2024
calendar_today Mar 11, 2024
ទិវាជាតិអំណាន
11
Mar
2024
calendar_today Mar 11, 2024
ចាប់ផ្តើមចូលរៀនឆមាសទី២  ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤
09
Mar
2024
calendar_today Mar 09, 2024
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី១ មុខវិជ្ជា ជំនាញថ្ងៃសៅរ៏ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)
08
Mar
2024
calendar_today Mar 08, 2024
ទិវានារីអន្តរជាតិ