សៀវភៅកម្រងប្រចាំឆ្នាំសិក្សា

២០២១-២០២២

 • PT

 • សៀវភៅ ៨
 • ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
 • ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)
២០១៩-២០២០

 • MTT

 • សៀវភៅ ៨
 • ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យ
 • ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
 • ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)
 • ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
ចែករំលែកអត្ថបទនេះ